Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Rektoratu Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” w Górze Iglicznej


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2017 r.: w związku z inwestycją współfinansowaną z  Funduszy Europejskich w ramach projektu „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
Oś Priorytetowa: 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie: 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
Poddziałanie: 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI”
Typ projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Rektoratu Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” w Górze Iglicznej”
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z dokumentacją programową RPO WD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent: Domy Czystej Energii Sp. z o.o., ul. Kunickiego 10A/11, 54-616 Wrocław.


Opis projektu
Przedmiot projektu to kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Rektoratu Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” w Górze Iglicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka. Wnioskodawcą, beneficjentem oraz inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Rzymskokatolicki Kościół Rektoralny Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej, tym samym jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu. Odbiorcami projektu są wszyscy turyści, pielgrzymi, wierni, w szczególności mieszkańcy województwa dolnośląskiego, Gminy Bystrzycy Kłodzkiej, w tym osady Góra Igliczna, którzy będą korzystać z ekologicznych oraz środowiskowych efektów realizacji projektu.

Cel ogólny przedmiotowego projektu to poprawa efektywności energetycznej obiektu na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka tj. budynku Rektoratu Sanktuarium „Maria Śnieżna”, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Projekt został realizowany poprzez: - Wykonanie docieplenia obiektu (docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz dachu); - Wymianę stolarki otworowej (wymianę okien i drzwi zewnętrznych); - Modernizację systemu centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody, przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii: pompy ciepła i fotowoltaiki wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią i monitorowania zużycia energii; - Modernizację systemu wentylacji z zastosowaniem wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Technologie wykonania poszczególnych robót zostały wybrane w oparciu o zapisy audytu energetycznego. Projekt został realizowany w drodze generalnego wykonawstwa.

Wartość projektu: 1.668.864,39 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1.368.835,57 zł